Brno.cz

Postupy a dokumenty

Postup při směně bytu

19.1.2018

Postup získání kontaktů v portálu:

  • Zadejte do portálu svůj byt k výměně (https://vymenabytu.brno.cz/vymena/upravit), automaticky jsou emailem osloveni ostatní nabízející jejichž byt vyhovuje (vzájemně si odpovídají parametry Vašeho bytu a Vašich vyhledávacích podmínek s parametry a podmínkami oslovených uživatelů) a budou vám zaslány přístupové údaje do portálu.
  • Následně Vám budou automaticky zasílány požadavky na kontakt od ostatních uživatelů, kteří projeví zájem o Váš byt.
  • V případě zájmu o konkrétní byt, na který jste byli upozorněni emailem, klikněte na odkaz v emailu a potvrďte souhlas se zobrazením kontaktních údajů klikem na tlačítko "Mám zájem o kontaktní údaje“.
  • Pokud bude mít i druhá strana zájem a po obdržení emailu jej potvrdí klikem na odkaz v mailu, pak se zobrazí oběma kontaktní údaje a dále pokračujte dle postupu směny bytu.
  • V případě potvrzení zájmu o kontakt bez předchozího upozornění o shodě emailem se kontakty nezobrazí z důvodu neshody parametrů bytů a vyhledávacích podmínek.
  • V případě trojsměny můžete nájemníkům bytů neodpovídající Vašim požadavkům při získávání kontaktu zaslat krátkou zprávu, proč kontakt potřebujete.

Následující postup výměny po získání kontaktů v portálu:

  • Nájemci, kteří si chtějí byty vyměnit, si byty pečlivě prohlédnou a zjistí si, do jakých práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy budou vstupovat.
  • Nájemci vytisknou a vyplní formulář žádosti (dvojsměna, nebo trojsměna). Podpisy nájemců na žádosti musí být úředně ověřeny, v případě společného nájmu všemi nájemci.
  • Žádost podá každý z nájemců u svého pronajímatele. Každému pronajímateli je odevzdán originál žádosti, případně její úředně ověřená kopie. K žádosti je nutné přiložit požadované přílohy.
  • Po získání souhlasu všech pronajímatelů si nájemci dohodnou s pronajímateli, od kdy budou uzavřeny nové nájemní smlouvy a dohodnou termín předání bytů (se sepsáním předávacího protokolu včetně stavu měřidel).

Upozornění pro zájemce o výměnu obecních bytů:

Bytový odbor Magistrátu města Brna upozorňuje zájemce o výměnu obecních bytů, že nelze požadovat úplatu za provedení takové výměny (aniž by požadovaná částka odpovídala nějakému vylepšení vybavení bytu, které na své náklady provedl sám nájemce apod.), kde by se druhá strana mohla oprávněně cítit jako poškozená takovýmto požadavkem. V takovém případě, při podezření na možné trestní jednání protistrany, je právem občana se obrátit na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR s oznámením možného korupčního jednání jedné ze stran výměny bytů a s požadavkem na jeho prošetření, které je plně v kompetenci orgánů činných v trestním řízení.